ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 5

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือแบบเรียน ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ชุดนี้ทางสำนักงานได้จัดพิมพ์จำหน่ายแพร่หลายมาหลายปีแล้ว  บัดนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลายพ..2503แทนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น...2493หลักสูตรพิเศษมัธยมศึกษา...2495และหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นแผนกต่างๆขึ้นใช้ ตามเงื่อนไขและเวลาดังปรากฏตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 405/2503แล้วนั้นตามหลักสูตรใหม่นี้โดยเฉพาะวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ได้กำหนดหัวข้อและแนวการสอนผิดแผกแตกต่างจากหลักสูตรเดิมไปบ้างทางสำนักงานจึงได้จัดการปรับปรุงแก้ไขหนังสือชุดนี้ให้มีข้อความตรงตามหลักสูตรใหม่ทุกสิ่งทุกประการ จึงหวังว่าหนังสือชุดนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครูผู้สอนตามสมควร


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 03/03/2018