< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ตำราเรียนพูดด้วยตนเอง เป็นภาษาไทย อังกฤษ เจรจาศัพท์ มีพร้อมทั้งคำถามและคำตอบ >

ตำราเรียนพูดด้วยตนเอง เป็นภาษาไทย อังกฤษ เจรจาศัพท์ มีพร้อมทั้งคำถามและคำตอบ

ตำราเรียนพูดด้วยตนเอง เป็นภาษาไทย อังกฤษ เจรจาศัพท์ มีพร้อมทั้งคำถามและคำตอบ

เนื้อหาอย่างย่อ

พูดถึงการเขียนตำราและเขียนแบบฉะบับใด ๆ ในโลกนี้ ว่าสําหรับเจ้าของตำราแบบฉะบับนั่น ๆ ย่อมสืบค้นมาจากตำราและแบบฉะบับอื่น ๆ ประการหนึ่งที่อยู่ ในแนวของแบบและตำรา ที่ตนเขียนขึ้นหรือเขียนขึ้นแต่งขึ้นโดยความชำนาญที่ตนเคยใช้มาทำมาย่อมเป็นความจริงเสียเหลือเกินที่จะกล่าวว่าตำราและแบบวิธีใด ๆ ของ ผู้หนึ่งผู้ใด ที่ทำขึ้น เขียนขึ้น ย่อมมีความมุ่งหมายไปในทางที่ดีด้วยกันทั้งนั้น แต่ทว่าตำราและแบบวิธีนั้น ๆ ย่อมเหมาะสมกับสมัยนั้น ๆ และอาจไม่เหมาะกับสมัยนั้น ๆ ด้วย

            ผู้ที่มีความรู้ดีได้ศึกษามาดีย่อมดีตามแนวที่ดีอยู่แล้ว ที่นี้ว่าถึงถ่ายวิชาได้แก่ครูอาจารย์ทั้งหลาย ที่ ถ่ายทอดวิชาให้แก่ศิษย์ของตน บางครูบางอาจารย์ก็ถ่ายแจกจ่ายความรู้ให้แก่ศิษย์ของตนเข้าใจซึมทราบดี แต่บางครู บางอาจารย์ ก็เหลวแม้ว่าเขาทั้งสองจะได้ความรู้มาเท่า ๆ กัน เราทุกคนที่อ่านหนังสือนี้ย่อมเคยเป็นนักเรียมาแล้ว และข้าพเจ้าเชื่อว่าระหว่างที่ครูอาจารย์สั่งสอนอธิบายบทเรียนให้แก่เรานั้นครูบางคน ก็อธิบายดี เข้าใจง่ายบางคนอธิบายเข้าใจยากหรือไม่เข้าใจเลยทั้ง ๆที่ครูนั้นมีความรู้เท่ากัน ในเรื่องเช่นนี้เราว่า ครูหรืออาจารย์สองท่านนั้นมีความสามารถต่างกัน

 

หนังถือเล่มนี้เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอ่านเป็นไทยและ คําแปลเป็นไทยในศัพท์ง่าย ๆ ถึงว่าคำอ่านอาจมีบางท่านไม่ เห็นพ้องด้วยในการเขียนให้อ่าน เช่น ที่ปรากฏอยู่ ในหนังสือนี้ แต่นี้เป็นวิธีของข้าพเจ้าไม่จําเป็นจะต้องให้ซ้ำกับท่านผู้ใดเพราะคนเรามีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายต่างกัน เช่นคำว่า Love  บางคนอ่านว่า เลิฟ บางคนอ่านว่า ลาฟ ดังนี้ แต่ทั้งนี้ควรอนุโลมตามกาลเทศเช่น โยชน์ อ่านว่า โยด แต่ถ้าเป็น ประโยชน์ เราอ่านว่าประโหยด

คนที่ได้ดีกรีและประกาศนีย์บัตรและใบรับรองโดยมากมัก
ได้จากผู้ที่มีความชํานาญแต่ผู้ที่มีความชํานาญ กันหามีใบดีกรี ใบประกาศนีย์บัตรอะไรไม่
แต่ท่านเหล่านี้เขาได้ ความนิยมของมหาชนเป็นเครื่องหมาย

ประโยชน์ที่จะได้จากหนังสือเล่มเล็กนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าคงคุ้มกันกับราคาที่ท่านซื้อไปเป็นแน่แท้ เพราะข้าพเจ้าเลือกเอา แต่เฉพาะคำที่อ่านง่ายและมักใช้กันเสมอในเมืองไทย เป็นการค้นในเบื้องต้น

 


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 02/03/2018