หน้าหลัก

คณะผู้บริหารและทีมบุคลากร จาก Sarawak State Library ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.คณะผู้บริหารและทีมบุคลากร จาก Sarawak State Library ประเทศมาเลเซีย จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์ โดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการ และเพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างห้องสมุด โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" บรรเลงโดยวงดุริยางค์สากล และขับร้องโดยศิลปิน จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร


หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" บรรเลงโดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และขับร้องโดย ศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 13....
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา: เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน"


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา: เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 วิทยากรโดย นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-16....
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมการเสวนาเรื่อง “จากบุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิต : พลังแห่งวรรณกรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์”


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง “จากบุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิต : พลังแห่งวรรณกรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์” โดยมี นางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สสส. ขอประชาสัมพันธ์วารสาร "การสร้างเสริมสุขภาพไทย" และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ บทความวิชาการด้านการสร้างการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสาร ปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ทั้งนี้ สสส. จึงขอเชิญชวนอ่านวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Assoc. Prof. Yumi Kitamura จากหอสมุดมหาวิทยาลัยเกียวโต เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. Associate Professor Yumi Kitamura จากหอสมุดมหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University Library) พร้อมผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับ  
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Dr. Irina Lizunova ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย State Public Scientific Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SPSTL SB RAS) ประเทศรัสเซีย ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับหอสมุดแห่งชาติ


วันนี้ (25 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 - 12.00 น. Dr. Irina Lizunova ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย State Public Scientific Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SPSTL SB RAS) ประเทศรัสเซีย ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยกับหอสมุดแห่งชาติ โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนิสิต รายวิชา กรส312 การจัดการแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศสังคมศึกษา และราชวิชา กรส323 การจัดการเรึยนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการชั้นเรียน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 23 ตุลาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันปิยมหาราชขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าชมนิทรรศการและห้องบริการหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30-11.30 น. คณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 16 คน เข้าชมนิทรรศการและห้องบริการหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ณ หอสมุดแห่งชาติ ในโครงการ SG October Course 2023 กิจกรรมการสื่อสารผ่านโลกวรรณคดี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชาการสื่อสารและการจัดป้ายนิทรรศการ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ข้าราชการและนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 12.45-14.45 น. ข้าราชการและนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร จำนวน 49 นาย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ และรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน ผ่านการทัศนศึกษาและดูงาน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าชมนิทรรศการและห้องบริการหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-10.00 น. คณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 13 คน เข้าชมนิทรรศการและห้องบริการหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ณ หอสมุดแห่งชาติ ในโครงการ SG October Course 2023 กิจกรรมการสื่อสารผ่านโลกวรรณคดี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชาการสื่อสารและการจัดป้ายนิทรรศการ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา​หอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 118


วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา​หอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 118 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และผู้มีคุณูปการต่อสำนักหอสมุดแห่งชาติ มีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน ทั้งนี้มีอดีตผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-10.30 น. คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 27 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ  ในกิจกรรม BKK Explore Pass ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ตรงที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองจากแหล่งเรียนรู้
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบหนังสือแปลจากอาจารย์ ม.ศิลปากร และนายเฟลิกซ์ ฟิล์ม


วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ  รับมอบหนังสือแปล “ศิลปะและหัตถศิลป์ในสยาม” จำนวน 2 ชุด จาก ศาสตราจารย์ ดร. กรกช อัตตวิริยะนุภาพ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนายเฟลิกซ์ ฟิล์ม เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระ 160 ปี ความสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย 80 ปี...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 13 ตุลาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30-11.30 น. อาจารย์และนักศึกษา วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เข้าใจเนื้อหาจากสารที่ผู้สื่อสารถ่ายทอด รวมถึงได้เรียนรู้และเห็นโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขอเชิญชมการแสดงโขนชุด "กุมภกรรณทดน้ำ"


มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอเชิญชมการแสดงโขนชุด "กุมภกรรณทดน้ำ" ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย    บัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาท และ 600 บาท (รอบนักเรียน ราคา 180 บาท)   จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456  
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษา วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. อาจารย์และนักศึกษา วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 23 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เข้าใจเนื้อหาจากสารที่ผู้สื่อสารถ่ายทอด รวมถึงได้เรียนรู้และเห็นโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages