อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 37 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้และสัมผัสงานศิลปะในประวัติศาสตร์ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงหนังสือ บทความและวารสารต่าง ๆ