ข้าราชการและนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 12.45-14.45 น. ข้าราชการและนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร จำนวน 49 นาย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ และรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน ผ่านการทัศนศึกษาและดูงาน