กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 5 ครั้งที่ 4

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 5 ครั้งที่ 4 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565) ในหัวข้อ "อิ่มบุญ อิ่มใจ ขนมไทยไปทำบุญ" ณ ห้องหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรม ประกอบด้วย 1. การสอนทำขนมโคซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านทางภาคใต้ เพื่อนำไปทำบุญในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกให้รู้จักอดทนในการปั้นให้เสร็จ ผู้ปกครองทำร่วมกับเด็ก ๆ ไปด้วยเป็นสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัว  สอนให้เด็กได้รู้จักชนิดของแป้งในการทำขนม และสอนเรื่องของสีจากการผสมสีกับแป้ง  2. การเล่านิทานจากบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ พร้อมแนะนำหนังสือนิทาน หนังสือเกี่ยวกับการทำขนมไทย กิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live,  YouTube Live จำนวนกว่า 750 ครั้ง