โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.30 น. ครูและนักเรียนชมรมห้องสมุด

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ หอสมุดแห่งชาติ

และหอวชิราวุธานุสรณ์ เพื่อเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน