อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนิสิต รายวิชา กรส312 การจัดการแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศสังคมศึกษา และราชวิชา กรส323 การจัดการเรึยนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการชั้นเรียน รวมไปถึงฝึกปฏิบัติการออกแบบและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองโลกและสารสนเทศสังคมศึกษา