บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนเขตภาคตะวันออก ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนเขตภาคตะวันออก ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.00 น. บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน

ในเขตภาคตะวันออก จำนวน 90 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้รับความรู้

และประสบการณ์จากแหล่งภูมิปัญญาของชาติ ที่มีความทันสมัย และสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร