< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ทฤษฎีในการปรับปรุงรักษาถาวรวัตถุในวัด >

ทฤษฎีในการปรับปรุงรักษาถาวรวัตถุในวัด

ทฤษฎีในการปรับปรุงรักษาถาวรวัตถุในวัด

เนื้อหาอย่างย่อ

ในฤดูเทศกาลเข้าพรรษาทุกปีกรมศิลปากรมีประเพณีจัดเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในพระภิกษุและสามเณรเข้าชมเป็นประจำปีในวันแรง๔ค่ำและแรม๕ค่ำเดือน๘ซึ่งในปีนี้พ.ศ.๒๕๐๗นี้ตรงกับวันที่๒๘และ๒๙กรกฎาคมและในโอกาสนี้ได้เคยเลือกหาเรื่องที่เป็นสารคดีจัดพิมพ์ถวายเป็นบรรณาการด้วยในปีนี้ได้ตกลงเลือกเรื่อง”ทฤษฎีในการปรับปรุงรักษาถาวรวัตถุในนวัด”ซึ่งข้าพเจ้าได้บรรยายถวายพระคณาธิการทั่วพระราชอาณาจักรณศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาพระนครเมื่อวันอาทิตย์ที่๒๖พฤศจิการยน๒๕๐๔มาจัดพิมพ์ถวายเป็นบรรณาการและเนื่องจากข้าพเจ้าได้กล่าวปวารณไว้ในคำบรรยายหน้า๒๗ว่ากรรมศิลปกรมีแบบพระอุโบสถมาตรฐานอยู่ถ้าท่านองค์ใดต้องการก็ยินดีจัดถวายเมื่อบรรยายจบแล้วก็มีพระเถระหลายรูปบอกแจ้งความจำนงซึ่งต่อมาข้าพเจ้าได้ของใหช่างศิลปในกรมศิลปากรเขียนถวายไปหลายรายแล้วในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้จึงนำเอาแบบพระอุโบสถมาตรฐานที่เคยจัดทำไว้มาตีพิมพ์ไว้ท้ายเล่มด้วยหวังว่าคงจะเป็นกุศลสาธารณะประโยชน์และท่านผู้รับก็คงจะพอใจขออนุโมทนในกุศลกาลทานซึ่งบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนนับแต่ฯพณฯนายกรัฐมนตรีและท่านผู้หญิงท่านรัฐมนตรีและคุณหญิงท่านเจ้าของผู้จัดการห้างร้านบริษัทองค์การและท่านสาธุชนทั้งหลายซึ่งได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์น้ำอัดลมเครื่องดื่มยาสูบและยารักษาโรคและกัปปิยภัณฑ์อื่นๆส่งมาให้กรมศิลปากรจัดสิ่งซึ่งเป็นสุขบริโภคถวายแก่พระภิกษุสามเณณที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในเทศการเข้าพรรษาปีพ.ศ.๒๕๐๗นี้ขอทุกท่านจงประสบแต่สิ่งมิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรตลอดกาลนานเทอญ.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018