< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / The haunted house หนังสืออ่านประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >

The haunted house หนังสืออ่านประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

The haunted house หนังสืออ่านประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง The Haunted House นี้ กรมวิชาการได้มอบหมายให้ ม.ร.ว.สุประภาดา เกษมสันต์ เป็นผู้เรียบเรียงขึ้น และ Miss Charlotte A. Reid แห่งหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมวิสามัญศึกษา เป็นผู้ตรวจ เพื่อใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กรมวิชาการหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาในชั้นนี้ตามสมควร


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 04/03/2018