โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ปีที่ 2 ครั้งที่ 3

โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ปีที่ 2 ครั้งที่ 3

วันนี้ (19 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา

ปีที่ 2 ครั้งที่ 3ในหัวข้อ   “โมมาย by me” โดยมีผู้อำนวยสำนักหอสมุดแห่งชาติ

(นางสาวกนกอร ศักดาเดช) ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นเด็กๆได้นำกระดาษ

มาจัดทำเป็นโมบายรูปต่างๆทั้งนี้มีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมโครงการจำนวน 40 คน