กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน

อักษรธรรมล้านนา จำนวน 24 ผูก จาก นายจักรพงษ์ เอกุล และนางสาวกัลยา พงศ์เพชรดี

ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติจะดำเนินการดูแลอนุรักษ์ และลงทะเบียนตามหลักวิชาการ

เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป