University of Culture ประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

University of Culture ประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท

สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ จาก University of Culture ประเทศเวียดนาม

จำนวน 18 ท่าน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ