คณะศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

คณะศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๕ - ๑๒.๒๐ น. ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๘ คน นำโดย มรว. ดัจฉราพิมล รัชนี เข้าเยี่ยมชมศูนย์นราธิปฯ หอสมุดปิยมหาราชรฦก และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕