โรงเรียนเซนคาร์เบรียลทัศนศึกษา ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

โรงเรียนเซนคาร์เบรียลทัศนศึกษา ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รวมจำนวน 50 คนฃ

มาทัศนศึกษา ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตามนโยบายลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้ มุ่งเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก รัก หวงแหน มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ