มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์รวมจำนวน 59 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากรและศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อจะนำมาปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน