มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. คณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM)

จากประเทศมาเลเซีย จำนวน 8 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลสำหรับประกอบการทำวิจัยด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และ Traditional Urbanism ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ