< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือ Dents first english book ภาค1-2 ตั้งแต่บทที่ 16 ถึงบทที่ 30 >

คู่มือ Dents first english book ภาค1-2 ตั้งแต่บทที่ 16 ถึงบทที่ 30

คู่มือ Dents first english book ภาค1-2 ตั้งแต่บทที่ 16 ถึงบทที่ 30

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือเด๊นทส์เล่มหนึ่ง เป็นหนังสือซึ่งผู้แต่ง, Walter Ripman,  เขียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษเล่าเรียน. กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดหนังสือเล่มนี้เป็นแบบเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นของนักเรียน  ดังนั้นโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก จึงเลือกหนังสือเด๊นทส์เล่มหนึ่งนี้ใช้สอนในโรงเรียน แม้ว่า หนังสือเด๊นทส์เล่มนี้จะเป็นหนังสือที่เหมาะสมแก่นักเรียนไทยที่เริ่มเรียนเป็นอย่างยิ่งก็ตาม แต่ก็ต้องอาศัยการสอนโดยถูกวิธีจึงจะได้รับผลสมประสงค์ ถึงอย่างไรก็ตาม, หนังสือเด๊นทส์เล่มหนึ่งนี้ยังมีถ้อยคําและสํานวนที่ยากสําหรับนักเรียนไทยผู้แรกเรียนอยู่มากเหมือนกัน หากครูผู้สอนไม่สันทัดในวิชาภาษาอังกฤษ ก็จะเกิดความไม่สะดวกในการสอนอยู่บ้าง    เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงเขียนคู่มือสําหรับใช้เรียนคู่กับหนังสือเด๊นทส์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องช่วยในการสอนของครูที่ไม่เจนจัดในภาษาอังกฤษ   และช่วยในการเล่าเรียนของนักเรียนที่บ้าน หนังสือคู่มือนี้แบ่งออกเป็น ๓ เล่ม,  เล่ม ๑ ตั้งแต่บทที่ ๑ ถึง บทที่ ๑๕ สําหรับชั้นมัธยมปีที่ ๑,   เล่ม ๒ ตั้งแต่บทที่ ๑๖ ถึงบทที่ ๓๐ สําหรับชั้นมัธยมปีที่ ๒   และเล่ม ๓ ตั้งแต่บทที่ ๓๑ ถึงบทที่ ๔๔ สําหรับชั้นมัธยมปีที่ ๓  แต่ละบทได้บรรจุเนื้อเรื่องดังต่อไปนี้  ๑. แปลความพากย์อังกฤษเป็นพากย์ไทย โดยรักษาสํานวนแปลไทยให้ตรงกับพากย์อังกฤษทุกประโยค เพื่อสะดวกแก่ครูในการเตรียมการสอนล่วงหน้า  ๒. แถลงคําแปลศัพท์และมีคําอ่านไทยกํากับคําศัพท์   ๓. อธิบายไวยากรณ์ประจําบท เป็นการช่วยเหลือการสอน และการเรียนไวยากรณ์อังกฤษของครูและนักเรียน ๔. แปลคำถามในแบบฝึกหัดข้อ B เป็นไทย และมีคําตอบ คําถามในแบบฝึกหัดข้อ B ทุกข้อ ๕. คําตอบแบบฝึกหัด อื่น ๆ ของทุกบท เว้นแต่ที่เห็นไม่สมควร และท้ายเล่มมีภาคแบบฝึกหัดแปลไทยเป็นอังกฤษด้วย, ความบกพร่องเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฉนั้นหากคู่มือเล่มนี้ปรากฏว่ายังมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องประการใดก็ดี;  หวังว่าคงจะได้รับอภัยจากท่านผู้รู้ทั้งหลาย. ถ้าท่านผู้รู้กรุณาชี้แจงข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดไปยังข้าพเจ้าเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง ในคราวพิมพ์ครั้งต่อไป ก็จะเป็นบุญคุณแก่ข้าพเจ้าอย่างสูงและท่านยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่วมทําประโยชน์ให้แก่ยุวชนของชาติอีกสถานหนึ่งด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 06/03/2018