< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือ The stories of shakspeares play. Vol.1 >

คู่มือ The stories of shakspeares play. Vol.1

คู่มือ The stories of shakspeares play. Vol.1

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือเล่มนี้  จัดทําขึ้นด้วยความมุ่งหมายจะช่วยเหลือนักเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรใหม่  ผู้เรียบเรียงได้เขียนตามแนวที่หน่วยศึกษานิเทศก์กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้ใช้เป็นวิธีสอนการอธิบายศัพท์ได้ให้คําอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ  เพื่อนักเรียนจะได้มีความรู้ในเรื่องของภาษากว้างขวางยิ่งขึ้น และยังอธิบายให้รู้จักใช้คําหรือ วลีในประโยค โดยผูกประโยคให้ดูหลาย ๆ ประโยค นักเรียนจะรู้ทั้งศัพท์ วลี หรือสํานวน และสามารถนําไปใช้เขียนหรือพูดเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง  สําหรับแบบฝึกหัด ผู้เรียบเรียงได้จัดทําตามแนวข้อสอบไล่วิชาภาษา อังกฤษชั้นเตรียมอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย Comprehension (ภาษาอังกฤษฉบับ ๑) Expression (ภาษาอังกฤษฉบับ ๒)  และ Literature (ภาษาอังกฤษฉบับ ๓) แบบฝึกหัดในหนังสือนี้จะช่วยให้ นักเรียนเคยชินกับข้อสอบไล่ปลายปี   อนึ่งแบบฝึกหัดของแต่ละหน้านั้น นักเรียนควรจะทําภายหลังที่ได้อ่าน หนังสือเรียนหน้านั้น ๆ เข้าใจในเรื่องราว ตลอดจนความหมายของคําและวลี  (vocabulary and Structure).


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018