< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ แบบเรียนชุดพุทธศาสนา ชั้นมัธยมปีที่ 5 >

แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ แบบเรียนชุดพุทธศาสนา ชั้นมัธยมปีที่ 5

แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ แบบเรียนชุดพุทธศาสนา ชั้นมัธยมปีที่ 5

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือชุดพุทธศาสนามัธยมปีที่ ๔,๕ และ๖ ซึ่งนายเอื้อ บุษปะเกศ หงสกุล เรียบเรียงเป็นหนังสือที่ชนะการประกวดในการประกวดแบบเรียนครั้งที่๗ พ.ศ. ๒๔๙๕ กรมวิชาการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรใช้พุทธศาสนา มัธยมปีที่๕ เป็นแบบเรียนสำหรับชั้นมัธยมวิสามัญปีที่๕ จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยผู้เรียบเรียงได้มอบลิขสิทธิ์หนังสือชุดนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการ ตามที่กรมวิชาการได้จัดให้มีการประกวดแบบเรียนครั้งที่๗ ขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๔๙๕ และได้คัดเลือกหนังสือชุดพุทธศาสนามัธยมปีที่ ๔,๕และ๖ ซึ่งนายเอื้อ บุษปะเกศ หงสกุลเรียบเรียงเป็นแบบเรียนสำหรับชั้นมัธยมวิสามัญปีที่ ๔,๕และ๖ ผู้เรียบเรียงได้มอบลิขสิทธิ์หนังสือชุดนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้พิมพ์ขึ้นใช้เป็นแบบเรียนเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์๒๔๙๗


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 03/03/2018