< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / English for Thai students book III ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >

English for Thai students book III ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

English for Thai students book III ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เนื้อหาอย่างย่อ

อนุสนธิจากการเปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติ และเปลี่ยนหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๓ กรมวิสามัญศึกษาได้พิจารณาเห็นว่าแบบเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ยังขาด ความเหมาะสมสําหรับนักเรียนไทย จึงได้มอบให้หน่วยศึกษานิเทศก์กรมวิสามัญศึกษา จัดทํา หนังสือชุด English for Thai Students ขึ้น โดยมีคณะกรรมการโครงการภาษาอังกฤษภาคเอเชีย อาคเนย์ (South East Asian Regional English Project) เรียกชื่อย่อว่า คณะกรรมการ SEAREP ซึ่งมี Dr. Bryce Van Syoc เป็นผู้อํานวยการโครงการ ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด งานจัดทํา หนังสือชุดนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๓ โดยคณะกรรมการ SEAREP ได้ยกร่างหนังสือขึ้น แล้วให้ ศึกษานิเทศก์ฝ่ายภาษาอังกฤษช่วยพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือชุดนี้ได้จัดทําปีละ ๑ เล่ม จนครบ ๓ เล่มในปี ๒๕๐๖

เพื่อให้หนังสือชุดนี้ มีลักษณะเหมาะสมที่จะใช้สําหรับ โรงเรียน
มัธยมศึกษา ในประเทศไทย อย่างแท้จริง ได้มีการทดลองสอนบทเรียนแต่ละบทที่จัดทําขึ้น
ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อ
พิจารณาแก้ไขปัญหาที่อาจมีขึ้นได้ทั้งในด้านการเรียนของนักเรียนและด้านการสอนของครู
เมื่อได้ ทําหนังสือเล่มแรกสําเร็จแล้ว
กรมวิสามัญศึกษาก็ได้อนุมัติให้คณะผู้จัดทําเริ่มโครงการทดลองใช้ หนังสือชุดนี้
ในโรงเรียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีโรงเรียนในโครงการทดลองและปรับปรุง
ของกรมวิสามัญศึกษา ๔ โรงเรียน และโรงเรียนประเคราะห์ของโครงการพัฒนาการศึกษา ๖ โรงเรียน
ระยะเวลาสําหรับทดลองใช้หนังสือชุดนี้มีกําหนด ๓ ปี คือตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๔
ถึงปีการศึกษา ๒๕๐๖ และทดลองใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ตามลําดับ ในการทดลองนี้คณะกรรมการ
SEAREP
ก็ได้ปฏิบัติงานร่วมกับศึกษานิเทศก์ฝ่ายภาษาอังกฤษอยู่ ตลอดเวลา
ได้มีการนิเทศและอบรมครูที่ทําการสอนหนังสือชุดนี้ และมีการประชุมสัมมนา
ผู้แทนครูภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนทั้ง ๑๐ โรงเรียนด้วย
เพื่อติดตามผลการทดลองของแต่ละปี ในต้นปีการศึกษา ๒๕๐๖
ศึกษานิเทศก์ฝ่ายภาษาอังกฤษร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการ SEAREP และผู้แทนครูภาษาอังกฤษ
จากโรงเรียนในโครงการทดลองและปรับปรุงของกรมวิสามัญศึกษา ได้
นําผลของการทดลองที่รวบรวมได้ มาทําการปรับปรุงแก้ไขหนังสือชุดนี้จนสําเร็จ
และได้เสนอ ให้กรมวิชาการจัดพิมพ์เพื่อใช้ในโรงเรียนทั่วไป

 

กรมวิสามัญศึกษาหวังว่าแบบเรียนชุดนี้ ซึ่งคณะผู้จัดทําได้ทําด้วยความอุตสาหะเป็นเวลา แรมปี คงจะเป็นแบบเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนไทย และคงจะช่วยปรับปรุงมาตรฐานการเรียน ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ดียิ่งขึ้น กรมวิสามัญศึกษาขอแสดงความขอบคุณ คณะกรรมการ SEAREP และศึกษานิเทศก์ฝ่ายภาษาอังกฤษ ตลอดจนคณะครูของโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําหนังสือชุดนี้ไว้ ณ ที่นี้ด้วยเป็นอันมาก หวังว่าหนังสือชุดนี้คงจะอํานวย ประโยชน์แก่การศึกษาเป็นส่วนรวมสมตามเจตนารมณ์ของคณะผู้จัดทํา และสมตามความมุ่งหมาย ของหลักสูตรมัธยมศึกษา


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 02/03/2018