โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกได้ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัยและอุตรดิตถ์ โดยมีผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 4 รายดังนี้
          1) นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)   
          2) นายสันติ วงศ์จรูญลักษณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ
          3) นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ 
          4) นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์ 
 
คณะทำงานได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณประเภทจารึก คัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย จำนวน 2 พื้นที่ ดังต่อไปนี้
1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้สำรวจดูแลอนุรักษ์เบื้องต้น พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย จากการสำรวจพบการอักษรขอม อักษรขอมหวัด และอักษรไทย ภาษาที่ใช้บันทึกมีทั้งภาษาไทยและบาลี โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
   - คัมภัร์ใบลาน จำนวน 102 รายการ จัดทำทะเบียนได้ 21 เลขที่  จัดมัดได้ 10  มัด
   - หนังสือสมุดไทย จำนวน 8 รายการ แยกประเภทได้ 6 หมวด
คณะทำงานขอขอบคุณหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายกที่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายนามดังนี้
          1) นางสาวสุกัญญา พงศ์เจริญศิริกุล ภัณฑารักษ์ชำนาญการ (หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก)
          2) นางสาววัลวิภา สันต์สุขเสริม ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
          3) นางสุวรรณ ลวดลาย เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน
 
2. วัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (งานต่อเนื่อง ครั้งที่ 4) ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยและบาลี มีผลการดำเนินงานดังนี้
   - คัมภีร์ใบลาน จำนวน 577 รายการ ลงทะเบียนได้ 123 เลขที่ จัดมัดได้ จำนวน 55 มัด
คณะทำงานได้รับความเมตตาจาก พระสมุห์สมิง คุณธมฺมโม เจ้าอาวาสวัดม่อนปรางค์ อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 และขอบขอบพระคุณนางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย ผู้มีจิตศรัทธาภาคประชาชน เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2563 และคณะได้บริจาคผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน และไม้ประกับคัมภีร์ใบลานเพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ