โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมรสชูปถัมภ์

          สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณ  ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมรสชูปถัมภ์ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานจำนวน 3 รายดังนี้
1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)   
2. นายสันติ วงศ์จรูญลักษณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ
3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ 
 
          ทั้งนี้ คณะทำงานขอขอบคุณนายเชื้อพร รังควร เลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้นายชัยสิทธิ์ จารุวรรณ และนางสาวพิมพ์ชนก จีบแก้ว เป็นผู้ประสานงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดีตลอดการปฏิบัติงาน
 
          นอกจากนี้ขอขอบคุณนางสาววาสนา งามดวงใจ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ ที่อนุญาตและมอบหมายให้ นางสาวเกศรินทร์  ประมวลพัฒน์ นายช่างพิมพ์อาวุโส  และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสงวนรักษาทุกท่าน ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลรักษาเอกสารโบราณเบื้องต้น และอนุเคราะห์ให้ยืมเครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดเบื้องต้น
 
          จากการสำรวจ พบเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย ดำเนินการดูแลอนุรักษ์เบื้องต้น  สามารถอ่านวิเคราะห์ชื่อเรื่อง ลงทะเบียนตามหลักวิชาการของสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ จำนวน 234 รายการ  และจัดเก็บหนังสือสมุดไทยที่ชำรุด จำนวน 6 ห่อ
 
          การดำเนินการ สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมรสชูปถัมภ์ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ และท่านผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ  ท่านผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ  ท่านผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป