กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกได้รับบริจาคเอกสารโบราณจาก คุณจรรยา กันทะวงศ์


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จาก คุณจรรยา กันทะวงศ์ จำนวน 1 รายการ โดยมี นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จะดำเนินการดูแลรักษา อนุรักษ์ ลงทะเบียน จัดเก็บตามหลักวิชาการ และให้บริการศึกษา ค้นคว้าแก่ประชาชนต่อไป