โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม 2565  เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ได้เรียนเชิญนางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน  โดยมีนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง  นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ นางสาวปุณยวีร์ ส่งเสริม  นักภาษาโบราณปฏิบัติการ และนายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์ 
 
คณะทำงานได้รับความเมตตาจาก พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย ที่อนุญาตให้คณะทำงานเข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด  โดยมีนายนายณัฐพงษ์ แมตสอง ภัณฑารักษ์ชำนาญการ  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับวัดพระธาตุหริภุญชัย  และได้มอบหมายให้นายทศพร ทองคำ  ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ  อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงาน   และพระครูอมรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหลุก มอบหมายให้พระทศพล นรินฺโท อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงาน  
 
 คณะทำงานโดยได้ดำเนินการสำรวจ บันทึกข้อมูลทะเบียน บันทึกภาพ และอ่านคัดถ่ายถอด  จำนวน 2 แห่ง  รวมทั้งหมด  158 รายการ ดังนี้
 
1. วัดบ้านหลุก อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 81 รายการ
 
2. วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 77 รายการ
 
 การดำเนินการ สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสทั้งสองวัดพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง และท่านอธิบดีกรมศิลปากร ท่านผู้อำนวยการหอสมุดฯ ท่านผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป