ม.รามคำแหง นำคณาจารย์และนักศึกษาจาก ม.เทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

ม.รามคำแหง นำคณาจารย์และนักศึกษาจาก ม.เทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย (Universiti Teknologi Mara) รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนขยายวิสัยทัศน์ของอาจารย์และนักศึกษาให้กว้างไกลและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคดิจิทัล