มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-12.00 น.