กิจกรรมฝึกอบรมอักษรไทยน้อย ภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ: อักษรไทยน้อย

กิจกรรมฝึกอบรมอักษรไทยน้อย ภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ: อักษรไทยน้อย

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมฝึกอบรมอักษรไทยน้อย ภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ: อักษรไทยน้อย ณ ห้องวชิรญาณ 3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมี นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ เพื่อทดลองใช้องค์ความรู้อักษรไทยน้อยที่แก้ไขปรับปรุงหลังการวิพากษ์เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรมอักษรไทยน้อยของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรต่อไป โดยมีนายจุง ดิบประโคน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ พระภิกษุ ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 50 รูป/คน ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ การศึกษา ค้นคว้า สืบทอด และสืบสานองค์ความรู้อักษรไทยน้อยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านอักษร-ภาษาของชาติให้แพร่หลายกว้างขวางและคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป