พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ภูมิราชา : ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ๕ ธันวาคม วันดินโลก”

พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ภูมิราชา : ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ๕ ธันวาคม วันดินโลก”

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ

อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ภูมิราชา :

ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ๕ ธันวาคม วันดินโลก” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รวมไปถึงยังเป็นการนำเสนอข้อมูลและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ

พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก

นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวกนกอร ศักดาเดช

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้นิทรรศการ “ภูมิราชา : ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ๕ ธันวาคม วันดินโลก”

กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

ณ ห้องวชิรญาณ ๒ สำนักหอสมุดแห่งชาติ