โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและหอสมุดปิยมหาราชรฦก

โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและหอสมุดปิยมหาราชรฦก

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ครูและนักเรียน

โรงเรียนรุ่งอรุณ จำนวน ๑๐ คน เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและหอสมุดปิยมหาราชรฦก