โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ปี ๖๑ ครั้งที่ ๓ จ.ราชบุรี

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๔ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อดูแลรักษา ลงทะเบียนและจัดเก็บเอกสารโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์วัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดรา