< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ทำเนียบนาม ภาค 4 ถนนในจังหวัดพระนคร และธนบุรี >

ทำเนียบนาม ภาค 4 ถนนในจังหวัดพระนคร และธนบุรี

ทำเนียบนาม ภาค 4 ถนนในจังหวัดพระนคร และธนบุรี

เนื้อหาอย่างย่อ

เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นายจินต์ ศิริโชติ กำหนดงานวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ณ เมรุวัดกุฏกษัตริยาราม นายอุดม ศรีเสาวชาติ ได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่องทำเนียบนาม ภาค ๔ กรมศิลปากรยินดีอนุญาตให้จัดพิมพ์ได้ดังประสงค์

                เรื่องทำเนียบนามภาค ๔ นี้ เป็นหนังสือว่าด้วยถนนสายต่างๆในจังหวัดพระนครและธนบุรี กรมศิลปากรได้ให้นายยิ้ม ปัณฑยางกูร ข้าราชการกรมศิลปากรเรียบเรียงขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑ แล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯให้ตีพิมพ์พระราชทานพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตีพิมพ์พระราชทานแจกในงานเมรุ เจ้าพระยายมราช ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯเป้นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๘๒ ซึ่งเป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว ในปัจจุบันปรากฏว่ามีถนนหนทางตัดขึ้นใหม่อีกหลายสาย บางสายก็ขยายให้กว้างและยาวออกไปจากเดิมอีก แต่น่าเสียดายที่การพิมพ์หนังสือนี้มีเวลากระชั้นมาก ไม่สามารถจะแก้ไขเพิ่มเติมให้ตรงกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ จึงได้พิมพ์ตามต้นฉบับเดิม ถ้ามีโอกาสกรมศิลปากรจะพยายามแก้ไขให้ถูกต้องทั้งขนาดกว้างและยาวและเพิ่มชื่อถนน ซึ่งตัดใหม่ให้ตรงตามสภาพที่เป็นจริงทุกถนน

                กรมศิลปากรขออนุโมทนาในกุศลราศีทักษิณานุปทานที่เจ้าภาพได้บำเพ็ญอุทิศแด่นายจินต์ ศิริโชติ ผู้วายชนม์ ตลอดจนให้ตีพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นเพื่อแจกจ่ายเป็นกุศลสาธารณสุขประโยชน์ ขอกุศลทั้งนี้จงเป็นพลวปัจจัยดลบันดาลให้นายจินต์ ศิริโชติ ผู้วายชนม์ได้ประสบสุคติควรแก่ฐานะนิยมสมดงเจตจำนงของเจ้าภาพทุกประการเทอญ

๑๑๔ หน้า

เลขหมู่หนังสือ: ๓๘๘.๑๐๒๕๕๙๓ ย๒๙๗ทจ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: ยิ้ม ปัณฑยางกูร, เรียบเรียง
ปีที่พิมพ์: 2505
วันที่รับเข้า: 24/05/2018