< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาค ๑๒ >

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาค ๑๒

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาค ๑๒

เนื้อหาอย่างย่อ

พระเจ้าวรวงศเธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธนฤมล พระชายาในพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ได้ทรงแสดงความจํานงมายังกรมศิลปากรว่า มีพระประสงค์จะใคร่พิมพ์หนังสือสักเรื่องหนึ่ง สําหรับเป็นของแจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน กรมศิลปากรได้ทูลแนะนําให้พิมพ์จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน อัน เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเล่มนี้ ซึ่งนับเป็นภาค ๑๒ ก็พอพระไทย และได้ทรงประทานพระประวัติพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน พร้อมทั้งสําเนาพระราชหัตถเลขา ๑๐ ฉะบับ มาขอให้พิมพ์ไว้ในหนังสือนี้ด้วย กรมศิลปากรจึงจัดถวายตามพระประสงค์ ดังปรากฏในหนังสือนี้แล้ว ขออนุโมทนาในพระกุศลบุญราศีทักษิณานุปทาน ซึ่งพระเจ้าวรวงศเธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธนฤมล ได้ทรงบําเพ็ญเป็นปัจโจปการกิจ อุททิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระกําแพง เพชรอัครโยธินนี้ จงเป็นบุญนิธิอํานวยสุขวิปากสมบัติแด่พระเจ้าบรมวงศเธอพระองค์นั้น สมดังพระมโนปณิธานทุกประการ เทอญ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 26/03/2018