< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 >

แบบเรียนภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1

แบบเรียนภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1

เนื้อหาอย่างย่อ

สำหรับชั้นประถมปีที่ 1หนังสือภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ชั้นประถมปีที่ 1, 2 ,3 และ 4 ชุดนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขจากหนังสือความรู้เรื่องเมืองไทยชั้นประถมปีที่ 1, 2 ,3 และ 4 ซึ่งครูจำลองสง่ามั่งคั่งเรียบเรียง และไทยวัฒนาพานิชได้พิมพ์จำหน่ายแพร่หลายมาแต่ ปีพ.. 2489 การที่ได้ปรับปรุงแก้ไขคราวนี้มีข้อสำคัญที่ยึดเป็นหลักคือ 1. ปรับปรุงให้หัวข้อและเนื้อเรื่องตรงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกาศใช้ใหม่ใน พ..2491 2. จัดลำดับหัวข้อและเนื้อเรื่องแต่ละชั้นในให้เหมาะสมกับหลักสูตรใหม่ดังกล่าวแล้วว่าหนังสือชุดใหม่นี้จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาตามสมควร


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 07/03/2018