< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / english spoken and written หลักสนทนาและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนโดยตนเอง เล่ม 8 >

english spoken and written หลักสนทนาและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนโดยตนเอง เล่ม 8

english spoken and written หลักสนทนาและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนโดยตนเอง เล่ม 8

เนื้อหาอย่างย่อ

ภาษาที่พูดหรือเขียน ต้องอาศัยถ้อยคำต่าง ๆ กล่าวคือ เรานำถ้อยคำต่าง ๆ มาประกอบเป็นวลี คือ เป็น Phrase และเป็นประโยคหรือ Sentence ขึ้น. หรือถ้อยคำ หรือ Words มีอยู่ด้วยกันมากมายนับตั้งพัน ๆ แต่หน้าที่ของถ้อยคำที่จะกระทำใน Sentence คงมีอยู่เพียง ๗ หน้าที่; ดังนี้,  เราจึงแบ่งแยกถ้อยคำออกจัดเปนชนิดหรือหมวดหมู่ขึ้นรวมทั้งสิ้น ๗ ชนิด เรียกว่า Parts of Speech ซึ่งมีควาหมายที่ใช้กัน. Part of Speech ทั้ง ๗ ท่านได้เห็นแล้ว คือ Noun, Pronoun, Adjective, Vert, Adverb, Preprosition, Conjunction Interjection.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 04/03/2018