< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / เลขคณิต ชั้นมัธยมปีที่ 5 >

เลขคณิต ชั้นมัธยมปีที่ 5

เลขคณิต ชั้นมัธยมปีที่ 5

เนื้อหาอย่างย่อ

             ด้วยแบบเรียนวิชาเลขคณิตสําหรับใช้ประกอบการเรียนของนักเรียนยังมีไม่ครบทุกชั้น สำหรับชั้นมัธยมต้นแม้จะมีอยู่แล้วก็มีเพียงน้อยเล่ม ส่วนชั้นสูงต้องอาศัยแบบเรียนภาษาอังกฤษเป็นส่วนมาก นักเรียน ไม่มีโอกาสจะฝึกฝนทบทวนวิชานด้วยตนเองได้ เป็นการลําบากด้วยกัน ทางครูและนักเรียน ข้าพเจ้าเห็นความขัดข้องดังกว่าแล้วนี้ จึงได้พยายามเรียบเรียงเลขคณิตชุดนี้ขึ้น

             การเรียบเรียงได้ดำเนินตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการเป็นรายชั้นไป ได้แบ่งออกเป็นหลายเล่ม ๆ ละชั้น ให้พอเหมาะแก่การสอน ของครูในปีหนึ่ง ๆ เพราะว่าแบบเรียนเล่มเดียวชั้นเดียวจะบรรจุบทเรียน ทุกบทให้ครบทุกอย่างไม่ได้ จึงได้แบ่งออกเป็นชั้น ๆ ตามลําดับแห่ง ความง่ายยากไม่ก้าวก่าย บทเรียนไหนที่มีในชั้นต่ำแล้วไม่ได้จัดให้มี ไว้ในชั้นสูงเป็นการซ้ําเก่าอีก เว้นแต่วิชาสําคัญหรือต้องการทบทวนต้น เช่น เศษส่วนและทศนิยม เป็นต้น แต่ถึงแม้จะได้จัดให้มีการเรียนอยู่ หลายชั้น เนื้อเรื่องในชั้นหนึ่ง ๆ ก็ยังมีง่ายยากต่าง ๆ กันทุกชั้นไป

               ในบทเรียนบทหนึ่งได้จัดให้มีคําอธิบายไว้ทุกบท ครั้นแล้วจึงมีตัวอย่างโจทย์เลข, วิธีทำ, คำอธิบายวิธีทําไว้ทุกข้อต่อไปได้จัดให้มี แบบฝึกหัดคิดในใจ และแบบฝึกหัดที่ต้องทําเป็นวิธี
แบบฝึกหัดทุกเล่มได้ จัดลําดับแต่ง่ายไปหายากทุกแบบไปแต่ละข้อนับว่าพอเหมาะแก่ความรู้


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 02/03/2018