< หน้าหลัก / จดหมายเหตุระยะทาง เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จตรวจราชการหัวเมืองใน ร.ศ. ๑๑๗, ๑๑๙ >

< FULL SCREEN >