My eBook-รอเผยแพร่

รหัสบุ๊คไอดี ชื่อ eBook หมวด วันที่รับเข้า
NLT63092452 คู่มือการสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ 17/09/20
NLT63092453 คู่มือการอ่านและแปลภาษาโบราณ : ภาษาบาลี องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ 21/09/20
NLT63092455 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 61 วันพฤหัศบดีที่ 17 มิถุนายน 2463 หนังสือพิมพ์เก่า 30/09/20
NLT63092456 หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ฉบับที่ 62 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2463 หนังสือพิมพ์เก่า 30/09/20
NLT63102457 รายงานการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการใช้กระดาษสาเพื่อพัฒนางานด้านการอนุรักษ์เอกสารและหนังสือของหอสมุดแห่งชาติ องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ 01/10/20
NLT63102458 รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการดำเนินงานคลังสิ่งพิมพ์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ 01/10/20
NLT63102459 วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ 08/10/20
NLT63102460 ประชุมคำนำ คำอธิบายหนังสือของหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร เล่ม ๕ ศาสนา หนังสือหายาก 09/10/20