สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ลำปาง ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-14.00 น. บุคลากรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และเห็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ในรูปแบบ Public Learning Space/Co-learning Space