โครงการ NLT Edutainment ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

โครงการ NLT Edutainment ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการ NLT Edutainment ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยสนใจอ่านหนังสือ โดยในครั้งนี้ได้เชิญ อ.อนุชา ทีรคานนท์ มาบรรยายเรื่อง “โขน มรดกความทรงจำที่จับต้องไม่ได้” โอกาสนี้ นางสุภาณี สุขอาบใจ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ) มอบของที่ระลึกและร่วมฟังการบรรยาย ณ โถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ