ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมบรรยาย ในการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมบรรยาย ในการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30-15.00 น. นางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ "วิธีการจัดนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ในการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 ปีพุทธศักราช 2562 เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โอกาสนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติได้นำตัวอย่างการจัดนิทรรศการมาจัดแสดงเพื่อเป็นแนวทางแก่ห้องสมุด และสถานศึกษาต่างๆ อีกด้วย