ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการระดับหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รุ่น 2 ปี 62 ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการระดับหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รุ่น 2 ปี 62 ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ

ระดับหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รุ่น 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวน 86 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร

เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการในภูมิภาค ให้สามารถนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ