โครงการดนตรีนานาสาระ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 "สานฝัน ปันความสุข"

โครงการดนตรีนานาสาระ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 "สานฝัน ปันความสุข"

วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิ

ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ โดย โรงเรียนการศึกษา

คนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ. ลพบุรี จัดโครงการดนตรีนานาสาระ ประจำปี 2562

ครั้งที่ 1 "สานฝัน ปันความสุข" การแสดงดนตรีจากผู้พิการทางการมองเห็น โดย วงออร์เคสตรา

คนตาบอดแห่งประเทศไทย Thai Symphony Orchestra Thailand (TBO) บรรเลงเพลง

พระราชนิพนธ์ เพลงเฉลิมพระเกียรติ บทเพลงไทยสากล และเพลงสากล โดยมี นายพนมบุตร

จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาวกนกอร ศักดาเดช

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร

มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน