กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสาร
โบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน จำนวน ๔ รายการ จากบริษัท แอ็คเค้าน์
แชนเนล จำกัด (มหาชน) และจากการอ่านตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นเรื่อง
มหาเวสสันดรชาดก ซึ่งจะดำเนินการลงทะเบียนตามหลักวิชาการ
เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป