ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คู่มือการสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย

หมวดหลัก: องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ

ขนาดไฟล์: 44 306 700.00ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหาอีบุ๊ค

บทที่ ๑ การสำรวจเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย ๑
ประวัติการสำรวจเอกสารโบราณในประเทศไทย ๑
ความสำคัญของการสำรวจเอกสารโบราณ ๓
การปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ๖
วิธีดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณ ๖
การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ๘
การปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ๑๑
อุปสรรคและปัญหาในการสำรวจภาคสนาม ๑๗
รายงานผลการสำรวจ/บัญชีเอกสารโบราณ ๒๐
ประโยชน์ของการสำรวจเอกสารโบราณ ๒๐

บทที่ ๒ การรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ๒๓
คัมภีร์ใบลาน ๒๓
ความหมายของคัมภีร์ใบลาน ๒๓
ความเป็นมาของการบันทึกเรื่องราวในคัมภีร์ใบลาน ๒๓
การสร้างคัมภีร์ใบลาน ๒๕
ประเภทและลักษณะคัมภีร์ใบลาน ๒๙
การทำทะเบียนคัมภีร์ใบลาน ๓๗
การจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน ๔๔
บัตรรายการ, บัตรบรรณานุกรม, บัญชีบริการ, บรรณานุกรมและ เชิงอรรถคัมภีร์ใบลาน ๔๕
บัญชีสังเขป หรือบัญชีเดินทุ่ง ๕๑
อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการลงทะเบียนคัมภีร์ใบลาน ๕๓
หนังสือสมุดไทย ๖๐
ความหมายของหนังสือสมุดไทย ๖๐
ความเป็นมาของหนังสือสมุดไทย ๖๐
ขั้นตอนการทำสมุดไทย ๖๑
ประเภทและลักษณะของหนังสือสมุดไทย ๖๖
การทำทะเบียน การจัดเก็บ และการรวบรวมหลักฐานหนังสือสมุดไทย ๗๔
การทำบัตรบรรณานุกรม และการเขียนเชิงอรรถหนังสือสมุดไทย ๘๔

บทที่่ ๓ คุณค่าของเอกสารโบราณ ๘๗
ความสำคัญของคัมภีร์ใบลาน ๘๘
ความสำคัญของหนังสือสมุดไทย ๙๕
คุณค่าและประโยชน์ของคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย ๑๐๐
ข้อปฏิบัติในการใช้เอกสารโบราณ ๑๐๓
ระเบียบการใช้บริการเอกสารโบราณของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ๑๐๕

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
23/06/2021 - 00:42
20/02/2021 - 00:44
27/01/2021 - 00:08
14/01/2021 - 00:12