อุรังคธาตุ

อุรังคธาตุ

เนื้อหาอย่างย่อ

นางสาวถนอม   เดชะกุล   มาแจ้งความขอให้กรมศิลปากร  ช่วยเลือกหาเรื่องที่สมควรพิมพ์   เป็นที่ระลึกในงาน  พระราชทานเพลิงศพ  อ.ต.หลวงประชุมบรรณสาร (  พิณ    เดชะคุปต์ )   ผู้บิดา        กรมศิลปากร  แนะนำให้พิมพ์   เรื่อง   อุรังคธาตุ   ( ตำนานพระธาตุพนม  )   เป็นหนังสือที่เกี่ยวเนื่องทางพระพุทธศาสนาและตำนานบ้านเมืองประกอบกัน  นางสาว  ถนอม   เดชะคุปต์   ก็พอใจ  ตามคำแนะนำนั้นตำนานพระธาตุพนมเคยพิมพ์มาแล้วครั้งหนึ่ง   แต่เป็นฉบับสังเขปส่วนในฉบับนี้   ได้ความตามท้ายเรื่องว่าอาชญาพระเจ้าอุปราช   พร้อมด้วยบุตรภรรยาให้จำลองการจากฉบับโบราณสร้างขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2404   เป็นหนังสือใบลานอักษรไทยที่เคยใช้ในแถบเหนือ    พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง  ประจักษ์ศิลปาคม  ได้ฉบับนั้นมาประทานไว้สำหรับหอสมุดแห่งชาติตั้งแต่  พ.ศ.246 4   กรมศิลปากรให้    นายสุด    ศรีสมวงศ์    และนางทองดี    ไชยชาติ  เปรียญ    ถ่ายออกจากสำนวนเดิมเรียบเรียงพอให้อ่านเข้าใจได้ทั่วไป   มีข้อความแปลก    และพิสดารกว่าฉบับที่เคยพิมพ์มาแล้วบ้าง   จึงให้ชื่อสำหรับครั้งนี้ว่า   อุรังคธาตุ (  ตำนานพระธาตุพนม)    หวังว่าบรรดาผู้ได้รับคงจะยินดีทั่วกัน    กรมศิลปากรขอโมทนากุศลที่ เจ้าภาพและญาติมิตรบำเพ็ญอุทิศให้แด่หลวงประชุมบรรณสารเป็นอุปทานหวังเพิ่มพูนหิตานุหิตประโยชน์   และสิ่งที่ต้องประโยชน์อันปราศจากโทษในสัมปรายภพทุกประการ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018