< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จดหมาย สำหรับชั้นประถมปีที่ 3 >

จดหมาย สำหรับชั้นประถมปีที่ 3

จดหมาย สำหรับชั้นประถมปีที่ 3

เนื้อหาอย่างย่อ

คำแนะนำในการใช้แบบเรียนนี้  ตามประมวล การสอนแต่ง จดหมาย ชั้นประถม ปีที่ ๓  กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดไว้กว้าง ๆ แต่สรุปใจความได้ว่า เพียงมุ่งหมายให้นักเรียนรู้จักรูปจดหมาย และเขียนจดหมาย ง่าย ๆ ได้ ด้วยกิจธุระของนักเรียนเองเท่านั้น แบบเรียนแต่งจดหมายนี้จึงได้วางตัวอย่างไว้ครบถ้วน ตามที่หลักสูตรได้วางไว้ คือ แต่งจดหมายระหว่างศิษย์กับครู แต่งจดหมายระหว่าง เพื่อน และ แต่งจดหมายระหว่างญาติ ฯลฯ กับวางแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนทําด้วย จะเป็นผลสมบูรณ์แก่การสอนการเรียน   ผู้สอนจงเข้าใจไว้ด้วยว่า จะต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจ รูปจดหมาย เป็นข้อสําคัญเบื้องต้น จะต้องสอนให้นักเรียน เขียนจดหมายให้งดงามและเรียบร้อย เข้าแบบแผนเป็นอย่างดี จะต้องสอนให้นักเรียนรู้จักคิดเขียนประโยคสั้น ๆ อันจะแต่งลงเป็นจดหมาย ตามความต้องการของนักเรียน เช่น รู้จักใช้ คําสุภาพและอ่อนหวานผู้สอนต้องให้นักเรียนมีแบบเรียนแต่งจดหมายนี้ คนละเล่ม ให้นักเรียนได้อ่านจนตลอด จะสอนคราวหนึ่งก็อ่านส่วนหนึ่งก็ได้ อ่านและสังเกตรูปจดหมาย และสังเกตการใช้ถ้อยคํา ให้นักเรียนคัดจดหมายในแบบเรียนนี้ ลงในสมุดให้เรียบร้อยไว้เสมอ คัดเป็นตัวอย่าง ระวังให้วางรูปจดหมาย และตัวหนังสือ ให้งดงามและบรรทัดเรียบร้อย เพียงคัดเท่านั้นที่นับว่าสอนแต่งจดหมายได้ส่วน ๑ แล้วก็ให้ทําแบบฝึกหัด ซึ่งครูอาจ สมมุติบุคคลและเรื่องไปตามกาละเทศะ   ขอย้ำว่า การสอนแต่งจดหมาย จะให้ได้ผลดี ต้องให้นักเรียนคัดตัวอย่างจดหมายให้มาก  คัดด้วยตัวบรรจงเสมอ ระวังอย่าให้เขียนผิดเป็นอันขาด


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018