< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / บทอาขยานภาษาอังกฤษ เรื่อง The Village Blacksmith และ The Pied Piper of Hamelin >

บทอาขยานภาษาอังกฤษ เรื่อง The Village Blacksmith และ The Pied Piper of Hamelin

บทอาขยานภาษาอังกฤษ เรื่อง The Village Blacksmith และ The Pied Piper of Hamelin

เนื้อหาอย่างย่อ

บทประพันธ์เรื่อง The village Blacksmith ของ Henry Wadsworth Longfellow และเรื่อง The Pied Piper of Hamelin ของ Robert Browning ซึ่งใช้เป็นบทอาขยานสำหรับชั้นฝึกหัดครูประถมนี้ กรมสามัญศึกษาได้มอบให้นางสาวละเมียด ลิมอักษร อ..,.. อาจารย์โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เป็นผู้จัดทำคำอธิบายประกอบขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ครูถือเป็นแนวทางว่าในการสอนบทอาขยานแก่นักเรียนนั้น ครูควรจะค้นคว้าหาเรื่องราวที่เกี่ยวแก่บทอาขยานนั้นๆ มาประกอบการสอนนักเรียนด้วย เป็นต้นว่าประวัติผู้ประพันธ์เนื้อเรื่องโดยย่อ คติของเรื่อง ลักษณะคำประพันธ์ แบบฝึกหัด คำศัพท์ เฉพาะเรื่อง The Pied Piper of Hamelin ได้กำหนดให้เรียนเพียง 6 บทเศษเท่านั้น แต่เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาด้วยตนเอง จึงได้จัดพิมพ์ไว้จนจบเรื่อง กรมสามัญศึกษาขอขอบคุณนางสาวละเมียด ลิมอักษร ไว้ ณ ที่นี้ด้วย.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 04/03/2018