< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คัด แปล แต่งและไวยากรณ์อังกฤษ เล่ม 1 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 1 >

คัด แปล แต่งและไวยากรณ์อังกฤษ เล่ม 1 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 1

คัด แปล แต่งและไวยากรณ์อังกฤษ เล่ม 1 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 1

เนื้อหาอย่างย่อ

ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีรายการต่าง ๆ แยกแยะจํากัดให้เรียนฉะเพาะชั้นหนึ่ง ๆ ขึ้น ข้าพเจ้าจึงได้รีบแต่งแบบเรียนฉะเพาะชั้นหนึ่ง ๆ ขึ้น เพื่อให้ใช้ทันท่วงทีถูกต้องตามประมวลการสอนใหม่      ในการเรียนภาษาอังกฤษเรามีหลักอยู่ว่า คําใดที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วในแบบสอนอ่าน ก็ควรจะให้จําเอาคําเหล่านั้นมาลองหัดใช้ด้วยตนเองได้ หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นหนังสือเรียนคู่กับ ไดเร็คทฺเมธอด เล่ม ๑ ของข้าพเจ้า และได้นําเอาฉะเพาะคํา ๒๓๘ คําเท่าที่มีในหนังสือไดเร็คทฺเมธอดมาให้นักเรียนหัดใช้เองอีก คือ ลองผูกเป็นประโยค วิธีพูดขึ้นด้วยตนเองได้ ส่วนหลักของการผูกประโยคก็คงใช้หลักอย่างที่นักเรียนเคยสังเกต เห็นในหนังสืออ่านเล่มนั้นมาแล้ว มาลองใช้ดูเองบ้าง แบบฝึกหัดต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการย้ำ ทบทวน และส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนให้แน่นแฟ้น และ รู้จักใช้คําและประโยคชนิดที่เรียนมาแล้วด้วยตนเองได้  การคัดก็ดี การแต่ง แปล หรือไวยากรณ์ก็ดี ย่อมมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมไปในแนวเดียวกันดังว่านี้ทั้งนั้น    หนังสือเล่มนี้มิได้มุ่งหมายจะให้นักเรียนท่องจํากฎเกณฑ์และคําศัพท์อย่างนกแก้ว แต่ต้องการจะส่งเสริมความเข้าใจ และหัดใช้กันได้จริง ๆ อย่างมีเหตุผล คําศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว ถึงจะไปอยู่ ณ ที่ใดสถานใดก็ยังคง จําได้ และรู้จักใช้ให้ถูกต้องได้เสมอ เป็นการส่งเสริมไปในทางเร้าความเข้าใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นจริงเห็นจัง ให้ต้องมองเห็นภาพ ให้ต้องคิดนึกตรึกตรองและค้นหาคําตอบอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น นอกจากเนื้อวิชาที่จะได้แล้ว ยังเป็นการฝึกเชาวน์ไวไหวพริบ ของนักเรียนให้ต้องคล้อยตามกาลเทศะ เป็นผู้มีปัญญา เฉียบแหลมขึ้นด้วย     อนึ่ง แบบฝึกหัดที่ได้ให้ไว้นี้ ข้าพเจ้าได้ให้ไว้อย่างมาก เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะให้นักเรียนตอบปากเปล่าในชั้นก็ได้ จะได้เรียนจบเล่มได้สมตามความปรารถนา     ข้าพเจ้าได้เอาวิชาทุกกิ่งในภาษาอังกฤษมาจัดเข้าไว้ ในเล่มเดียวกัน เพื่อเป็นการช่วยให้นักเรียนได้ประหยัดรายจ่ายยิ่งขึ้น และวิชาทุกกิ่งนี้ข้าพเจ้าได้ให้มีรายการตามประมวลการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 03/03/2018